Zmena spôsobu koncoročnej klasifikácie

Riaditeľka školy oznamuje, že na základe odporúčania ministerstva školstva a na základe prerokovania s učiteľmi dňa 4. a 5. mája 2020 zmenila pôvodné rozhodnutie o koncoročnej klasifikácii takto:  • V prvom ročníku sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia, podľa pokynov ministerstva školstva.

  • Na vysvedčení budú na obidvoch stupňoch vzdelávania v druhom polroku predmety, hodnotené slovom absolvoval:


        Telesná a športová výchova,  hudobná výchova,  výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, technika, informatika.


        V 1. a 2. ročníku anglický jazyk slovom absolvoval  • Všetky ostatné predmety budú klasifikované známkou podľa kritérií, ktoré vypracujú jednotlivé predmetové komisie – žiakov a rodičov bude informovať vyučujúci predmetu.


Zdôvodnenie:


Škola postupuje podľa odporúčaní zverejnených na stránke https://www.ucimenadialku.sk/ v sekcii OTÁZKY.