Oznam riaditeľky školy o hodnotení žiakov

O Z N A M  R I A D I T E Ľ K Y  Š K O L Y


         Riaditeľka školy oznamuje, že v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk .r. 2019/2020, po prerokovaní s pedagogickou radou per rollam a na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl zo dňa 6.4. 2020 rozhodla o spôsobe záverečného hodnotenia takto:


V prvom ročníku sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia, podľa pokynov ministerstva školstva.


Všetky predmety v druhom až deviatom ročníku budú za druhý polrok neklasifikované z dôvodu, že v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Na vysvedčení budú predmety hodnotené slovne absolvoval.


Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v škole realizuje formou konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Počas prerušeného vyučovania sa neuskutočňuje hodnotenie žiaka na základe testov a písomných skúšok. Vyučujúci si vedie písomný záznam komunikácie so žiakom, v ktorej sú pomenované chyby žiaka a navrhnutý postup pri ich odstraňovaní.


Zdôvodnenie:


Nakoľko vzdelávanie sa uskutočňuje elektronicky za veľkej podpory rodičov, učiteľ nevie objektívne zhodnotiť prácu žiaka.


Podľa pokynov ministerstva školstva žiak nemôže byť zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom v prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, tj. nemôže opakovať ročník.


Do 31.8. 2020 po rozhodnutí pedagogickej rady, vo výnimočnom prípade, bude rozhodnuté o postupe do vyššieho ročníka na základe preskúšania tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.


V prípade, že by žiakovi 9. ročníka z objektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka bude mu určený termín na preskúšanie do 31.8.2020.


         


Poznámka:       


Riaditeľka školy upozorňuje kolegov, žiakov a ich rodičov, že v prípade nového vyhlásenia ministerstva školstva ohľadom záverečného hodnotenia žiakov k 30.6.2020, bude pedagogická rada opätovne rozhodovať o spôsobe hodnotenia: 


- Výchovné predmety – absolvoval, 


- slovné hodnotenie predmetov podľa metodického usmernenia ministerstva školstva /zatiaľ ho nemáme/,


- klasifikácia profilových predmetov.


 


                                    Mgr. Daniela Ďurkovská


                                                riaditeľka


V Bratislave 20.4.2020