Návrat do školy

Vážení rodičia,


zverejňujeme krátku informáciu o upravenom výchovno-vzdelávacom procese od 1.6.2020: • Naša škola bude mať prevádzku od 7.30 do 16.30 hod.

 • Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.30 hod a tento Vám poskytneme budúci týždeň podľa počtov prihlásených detí. Vchody do školy budú tri: 1. ročník vstup od školského ihriska cez podlubie (učiteľský vchod), 2. a 3. ročník bude vchádzať cez volebný vchod od ul. Sokolíkovej, 4. a 5. ročník cez žiacky vchod. Po skončení vyučovania všetci žiaci organizovane odchádzajú cez žiacky vchod domov.

 • Žiacke šatne budú uzavreté, žiaci vchádzajú priamo do tried, kde sa podľa uváženia rodiča môžu prezuť. Prezuvky je potrebné každý deň priniesť a odniesť v hygienickom vrecúšku (v škole nemôžu zostať)

 • Prvý deň pri vstupe do budovy školy dieťa odovzdá Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa ( v sekcii Tlačivá /Iné ) bude mu odmeraná teplota a dezinfikované ruky.

 • V prípade, že dieťa bude chýbať tri dni v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o zdravotnom stave.

 • Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi odmeraná teplota a dezinfikované ruky.

 • Je potrebné, aby si žiak priniesol každý deň do školy dve rúška, balík hygienických vreckoviek.

 • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý zverejníme budúci týždeň.

 • Skupiny na vyučovanie budú vytvárané do počtu 20 žiakov.

 • Deti sú povinné nosiť rúška len v spoločných priestoroch, mimo svojej skupiny. V triede rúška nemusia nosiť.

 • ŠKD bude fungovať do 16.30 hod, ranná ŠKD nie je. ŠKD je plánované pre 1.-4. ročník, z kapacitných dôvodov budú uprednostnené deti podľa pokynov ministerstva školstva (napr. deti zdravotníkov, záchranárov, pedagógov...) a žiaci 1.-3. ročníka.

 • Ročníky 6. – 9. budú pokračovať v online vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu hodín

 • Pre ročníky 1. – 5. bude pokračovať vzdelávanie zabezpečené dištančnou formou v upravenom režime, ktorý môže byť aj v popoludňajšom čase. (informácie žiaci dostanú od vyučujúcich).

 • Žiaci 1. – 5. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR. Rodičia žiakov 1. – 5.ročníka , ktorí sa nebudú stravovať v ŠJ, musia svoje deti riadne odhlásiť u vedúcej ŠJ. Týka sa to aj žiakov 1.-5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy.


Informácie budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať!


Chcem veľmi pekne poprosiť rodičov, aby hneď na začiatku zodpovedne rozhodli o záväznom prihlásení svojho dieťaťa do školy. Je možné, že z bezpečnostných, personálnych alebo kapacitných dôvodov, nebude možné dieťa neskôr začleniť do skupiny.


V prípade potreby, resp. úpravy svojho rozhodnutia kontaktujte prosím čo najskôr triedneho učiteľa.


Ďakujem za pochopenie a verím, že spoločne otvorenie školy i domáce vzdelávanie zvládneme :-)


Zároveň Vám všetkým ďakujem za  pomoc pri dištančnom vzdelávaní a aktívnu spoluprácu so školou!


Mgr. Daniela Ďurkovská, riaditeľka školy