Usmernenie k poplatkom ŠKD a ŠJ

Zákonní zástupcovia uhrádzali v školách poplatok za marec, jeho alikvotná časť podľa pokynov MÚ Dúbravka, bude vrátená na konci školského roku, čiže na konci júna 2020. 


Za apríl až jún zákonní zástupcovia poplatok za ŠKD neplatia. Pokiaľ rodič mal zadaný trvalý príkaz, prosíme vás o jeho zrušenie. Ak by zákonní zástupcovia zaplatili aj za kalendárny mesiac, v ktorom bola škola mimo prevádzky, bude poplatok vrátený pri zúčtovaní na konci školského roka do 30. júna 2020. 


Taktiež žiadame rodičov, ktorí stále nemajú zaplatený poplatok ŠKD za predchádzajúce obdobie, aby tak urobili do konca apríla. Po tomto termíne škola bude opätovne (poslednýkrát pred postúpením pohľadávky na právne oddelenie) vyzývať konkrétnych rodičov na zaplatenie dlžnej časti.


 


Zákonní zástupcovia od 1. apríla 2020 neplatia réžiu v súvislosti so stravovaním v školách.