Informácie k nástupu žiakov do školy

Milí rodičia,


na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22.5.2020 sa od 1.6.2020 obnovuje školská dochádzka, školský klub detí a zariadenie školského stravovania.


https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/rozhodnutie%20ministra%2022.5.pdf


 Obnovená prevádzka školy bude za sprísnených hygienických opatrení.


Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. 


Škola má obmedzenú prevádzku, max. 9 hodín denne. Rozdelenie detí do skupín s max. počtom 20 prináša zvýšenú personálnu náročnosť. 


Riziková skupina zamestnancov školy má právo do školy nenastúpiť. Všetky skupiny nebudú mať svojich triednych učiteľov. Viesť skupinu môže akýkoľvek pedag. zamestnanec (napr. učiteľ II. stupňa).


Do ŠKD budú zaradení žiaci 1. – 3. ročníka, personálne a kapacitné podmienky nám nedovoľujú zabezpečiť ŠKD pre 4. ročník. 


Škola bude mať prevádzku od 7.30 do 16.30


Odchod žiakov z ŠKD bude možný len organizovane v presne vymedzených časových intervaloch a to o: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30


 • Prihlásení žiaci sú už zaradení do skupín s maximálnym počtom 20. Žiaci nemusia byť zadelení do pôvodnej triedy. Dodatočné prihlásenie dieťaťa už nie je možné. Skupiny sú stabilné počas jedného celého týždňa. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými skupinami. Pri veľmi nízkom počte detí v skupine môže urobiť riaditeľ zmenu v nasledujúcom týždni (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 7 žiakov, skupina B na 5 žiakov, v pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).


• Ranný vstup do budovy bude organizovaný nasledovne:


Žiacky vchod: 


7.30   2. skupina - 1.B


7.45   3. skupina - 1.C


8.00   5. skupina – 2.B


8.15   6. skupina – 2.C+1.D


8.30  14. skupina – 5.B


 


Volebný vchod (od Sokolíkovej ulice):


7.30    1. skupina - 1.A


7.45    4. skupina - 2.A+1.D


8.00    9. skupina. – 3.B


8.15   11. skupina – 4.A


8.30   15. skupina – 5.C


 


Bočný vchod (cez podlubie školy od školského ihriska):


7.30  7. skupina - 2.D+1.D 


7.45  8. skupina - 3.A


8.00  10. skupina – 3.C


8.15  12. skupina – 4.B


8.30  13. skupina – 5.A


 


Žiadame rodičov o dodržanie časového harmonogramu ranného nástupu žiakov! Individuálny vstup nie je možný. Rovnako nie je možné dieťa priviesť počas vyučovania (napr. po návšteve lekára). 


V prvý deň nástupu musí žiak odovzdať vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa.


V prípade, že žiak toto potvrdenie nepredloží, nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy!!!


Rodič aj žiak musia mať pri príchode do školy rúško (žiak aj náhradné rúško v taške).


Žiakovi bude po príchode zmeraná teplota (nad 37,2 °C žiak nemôže nastúpiť na vyučovanie) 


a vydezinfikované ruky.


 


Žiak vstupuje do budovy školy bez rodiča podľa pokynov vyučujúceho.


• Prezúvanie žiakov je dobrovoľné. Šatňové skrinky sa nebudú používať. Prezuvky je potrebné priniesť v samostatnom vrecúšku, topánky odložiť na lavičku v triede a po skončení vyučovania prezuvky zbaliť a odniesť domov (každý deň).


• V prípade, že žiak bude v škole chýbať viac ako 3 dni, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti.


• Žiakovi bude denne pri vstupe do budovy meraná teplota a bude povinný vydezinfikovať si ruky.


• Žiak je povinný každý deň priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek. Žiaci budú nosiť rúška len v spoločných priestoroch (chodby a toalety). V triede rúška nosiť nemusia.


• Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu na základe odporúčaní ŠŠI. Vyučovanie bude realizované počas 4 vyučovacích hodín blokovo, informácie o rozvrhu poskytne rodičom a žiakom TU.


 Od 11.15 začína obed a popoludňajšie aktivity. Rozpis obedovania nájdete v prílohe. Do základnej školy je počas mimoriadnych opatrení nemožné nosenie vlastného jedla do školskej kuchyne (obedu).


11.30 končí vyučovanie na 1. stupni


12.30 končí vyučovanie na 2.stupni


16.30 končí prevádzka ŠKD


• Ročníky 6. – 9. pokračujú v online vzdelávaní.


• Ročníky 1. – 5. (žiaci, ktorí nenastúpia do školy) budú mať zabezpečené vzdelávanie podľa personálnych možností školy, dištančnou formou (zadávanie úloh na vypracovanie prostredníctvom Edupage).


• Žiaci, ktorí nastúpia do školy, budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR. 


Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť v tejto náročnej situácii.


 


V Bratislave 29.5.2020 Mgr. Daniela Ďurkovská, RŚ

Súbory na stiahnutie

 zssokolikova-obedovanie.pdf